REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ważny od 25 grudnia 2014 roku.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego OBJECTS GALLERY.

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.objects-gallery.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OBJECTS GALLERY a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.objects-gallery.com.

2. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy OBJECTS GALLERY, działający pod adresem www.objects-gallery.com, prowadzony jest przez:

Objects Gallery LTD

Suite 74

Cariocca Business Park

2 Sawley Rd

Manchester

M408BB

England

Company reg.no. 8715126

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego.

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego.

- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.objects-gallery.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

OBJECTS GALLERY może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez a Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego.

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OBJECTS GALLERY za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OBJECTS GALLERY.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient dokonując zakupów do użytku osobistego może dokonać Zamówienia jednego rodzaju produktu w ilości maksymalnie 5 sztuk. W celu zakupów hurtowych należy skontaktować się z Biurem OBJECTS GALLERY.

mail: biuro@objects-gallery.com

tel.: 796507690.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.objects-gallery.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OBJECTS GALLERY umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej FedEx

- Firmy kurierskiej DHL

3. KOSZTY DOSTAWY

Przesyłka kurierska 18 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa 22 zł

4. Termin realizacji dostawy wynosi 1-3 dni roboczych.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze Zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

1. Przelewem na konto:

KONTO ALIOR

88 2490 0005 0000 4530 8368 4569

Objects Gallery LTD

Suite 74

Cariocca Business Park

2 Sawley Rd

Manchester

M408BB

England 

 

Uwaga!

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia, widoczny po zakończeniu procesu zakupowego oraz dostępny w mailu z potwierdzeniem zamówienia

2. Za pobraniem.

3. Płatnością w systemie PayU.

4. Płatnością w systemie PayPal.

Opłata za Zamówienie jest pobierana w momencie złożenia Zamówienia w przypadku płatności poprzez PayU lub PayPal.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: biuro@objects-gallery.com). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (w dziale: do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

3. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania i montażu.

4. W celu dokonania zwrotu należy odesłać Towar wraz dowodem zakupu na adres:

Objects Gallery

Wioletta Rodzicz

ul. Borowskiego 2a-3/1

66- 400 Gorzów Wlkp.

5. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu całego Zamówienia, Sklep internetowy Objects Gallery oddaje Klientowi tylko cenę Towaru bez kosztów przesyłki. Jeśli zwrotowi podlega część Zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), Sklep internetowy Objects Gallery oddaje Klientowi tylko cenę zwracanego Towaru.

Sklep nie zwraca kosztów przesyłki poniesionych w związku z odesłaniem Towaru.

Jednocześnie informujemy, iż Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

6. Sklep internetowy Objects Gallery zwróci Klientowi należność za odesłany Towar w ciągu 14 dni kalendarzowych. Zwrot należności zostanie przekazany na numer rachunku bankowego podany przez Klienta.

7. Sklep internetowy Objects Gallery nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru w przesyłce zwrotnej. Sklep internetowy Objects Gallery zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku: braku zamówionego Towaru w Magazynie Centralnym, braku kontaktu z Klientem lub braku wpłaty od Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Każdy produkt dostępny w Sklepie internetowym Objects Gallery podlega reklamacji jeśli: posiada wady fabryczne, został uszkodzony w trakcie transportu (jeśli zewnętrzne opakowanie przesyłki jest uszkodzone prosimy o wypełnienie protokołu szkody w obecności kuriera doręczającego przesyłkę), jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep internetowy Objects Gallery rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego Towaru wraz z paragonem lub fakturą oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym (po kontakcie z nami wysyłamy drogą mailową) do Magazynu Centralnego.

3. Sklep internetowy Objects Gallery w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego Towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta:

Sklep internetowy Objects Gallery naprawi reklamowany Towar lub wymieni na pełnowartościowy. Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwe, Sklep zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Sklep internetowy Objects Gallery zwróci Klientowi koszty odesłania reklamowanego Towaru pod warunkiem odesłania go paczką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku odesłania Towaru inną metodą, Sklep zwróci Klientowi należność w wysokości odpowiadającej kosztom nadania w/w przesyłki. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności Towaru zawiadomi Sklep internetowy Objects Gallery.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy Objects Gallery, prowadzony pod adresem www.objects-gallery.com (zwana dalej Witryną) przez Objects Gallery LTD

z siedzibą:

Suite 74

Cariocca Business Park

2 Sawley Rd

Manchester

M408BB

England

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2. Jakie dane zbiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

nazwisko i imię, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

3. Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów e-Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

4. Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

6. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: biuro@objects-gallery.com.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Objects Gallery a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

PODSTAWOWE DANE

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Objects Gallery

Wioletta Rodzicz

ul. Borowskiego 2a-3/1

66- 400 Gorzów Wlkp.

 

KONTO ALIOR:

Obejcts Gallery Ltd

88 2490 0005 0000 4530 8368 4569

 

KONTAKT:

Mail: biuro@objects-gallery.com.

Tel.: 796507690